Legitimacija suvlasnika nepokretnosti da pokrenu postupak javne prodaje

Jedan pratilac naše strane nam se obratio sa pitanjem da li su stranke vlasne da pokrenu postupak javne prodaje ako u postupku deobe nekretnine nisu bili predlagači već su imali položaj protiv predlagača i protivili su se prodaji. Svi suvlasnici nepokretnosti su ovlašćeni da učestvuju u javnom nadmetanju određenom radi prodaje u svrhu razvrgnuća imovinske…