Šta predstavlja ``e-aukcija``

Platforma „e-Aukcija“ Ministarstva Pravde Republike Srbije je namenjena elektronskom javnom nadmetanju, odnosno prodaji pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku. Prednost “e-aukcije” ili “javne elektronske licitacije” je u tome što se postiže bolja cena ail i čuva privatnost učesnika licitacije uz minimalnu mogućnost zloupotreba. Cilj automatizacije postupka je i jačanje pravne sigurnosti kroz transparentniji i efikasiniji postupak što za krajnji rezultat treba da ima jačanja poverenja u javne izvršitelje kao nosioce javnih ovlašćenja.

Postupak e-aukcije je uređen Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 14/2020 od 21.2.2020. godine, a stupio je na snagu 1.3.2020 kao blanketni propis u odnosu na Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15, 106/16 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 – autentično tumačenje).

VAŽNI POJMOVI

Pravilnik najpre definiše pojmove koji se koriste u ovom savremeno napisanom pravilniku a ne poznaje Zakon o obezbeđenju i izvšrenju pa ćemo se osvrnuti na one najvažnije:

-„ponudilac” označava registrovanog korisnika koji učestvuje na određenom elektronskom javnom nadmetanju;

-„jedinstveni identifikacioni broj” označava broj koji ponudilac dobija prilikom učestvovanja na određenom elektronskom javnom nadmetanju i koji se sastoji od osam brojeva;

-„predmet prodaje” označava nepokretnosti i pokretne stvari koje su, od strane javnog izvršitelja, u zaključku o prodaji, označene kao predmet izvršenja;

-„licitacioni korak” označava zaključkom o prodaji unapred utvrđeni iznos za koji se može povećati cena predmeta prodaje;

-„trenutno najveća ponuda” označava najveći ponuđeni iznos u nekom momentu u toku trajanja određenog elektronskog javnog nadmetanja;

-„najveća data ponuda” označava najveći ponuđeni iznos za predmet prodaje nakon isteka vremena određenog elektronskog javnog nadmetanja, internet stranica portala označava sajt www.eaukcija.gov.rs.

U narednom članu se propisuje da se održavanje elektronskog javnog nadmetanja vrši preko portala elektronskog javnog nadmetanja, dakle isključivo na sajtu www.eaukcije.gov.rs s toga ostali sajtovi koji nude usluge licitacije nemaju ovo javno ovlašćenje za ovakvu vrsu licitacije.

KAKO PRISTUPITI PORTALU E-AUKCIJA?

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i ovaj potpis. Portalu elektronskog javnog nadmetanja može se pristupiti putem javnog i registrovanog pristupa s tim što su samo regitrovanom korisnku dostupni podaci o predmetu prodaje.

Za poseban Blog o toku postupka javne prodaje sledite link ispod teksta.