Kako funkcioniše ``e-Aukcija`` platforma?

Portal elektronskih licitacija omogućava odvijanje čitavog postupka prodaje elektronskim putem, počev od objavljivanja nadmetanja, preko licitiranja do oglašavanja najpovoljnije ponude u propisanoj proceduri. Svi ponudioci anonimni, pa tako ni učesnici ali ni javni izvršitelji ne znaju ko se krije iza identifikacionog broja, koji  sistem dodeljuje učesnicima javnog nadmetanja. Više informacija o aktuelnim licitacijama možete pronaći na oglasnoj tabli izvešiteljske Komore i na portalu Licitacija Ministarstva pravde.

KO POKREĆE ELEKTRONSKU JAVNU PRODAJU?

Postupak javne elektronske prodaje inicira izvršitelj  ali efektivno nema učešća u istom upravo iz razloga ostvarivanja potpune anonimnosti učesnika. Potom se na portalu obajvljuju detalji javnog nadmetanja: datum i vreme početka i okončanja elektronskog javnog nadmetanja, vremensko trajanje elektronskog javnog nadmetanja, podatak da li se radi o prvoj ili drugoj prodaji, početnu cenu predmeta prodaje, licitacioni korak, kao i osnovni podaci o predmetu prodaje (ponekad i sa fotografijama).

Da bi se zainteresovano lice prijavilo kao učesnik aukcije neophodno je da podnese prijavu. Detaljnije o uslovima učesvovanja smo pisali u prethodnom blogu a ovde ćemo dodati  je za učestvovanje na aukciji neophodno podneti odgovrajuće jemstvo osim u izričitim slučajevima predviđeim zakonom.

PRAVILA JAVNOG NADMETANJA

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova.Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa, u periodu od 9 do 13 časova. U tom smislu ovaj period od 13 do 15 časova možemo nazvati “produžetkom aukcije” koji se dešava samo ako u poslednih pet minuta “regularnog dela” nadmetanja neko iznese ponudu. Onda se drugim učesnicima daje mogućnost da daju novu ponudu u roku od narednih 5 minuta i sve tako do 15 časova u krajnjem slučaju.

Elektronsko javno nadmetanje sprovodi se metodom nadmetanja uz unapred utvrđeni licitacioni korakPočetna cena određena zaključkom o prodaji vidljiva je na portalu elektronskog javnog nadmetanja i predstavlja cenu od koje počinje postupak nadmetanja koja se potom uvećava kad učesnici iznesu svoju ponudu ali samo za iznos licitacionog koraka koji je unapred određen i koji je učesnicima vidljiv kao i poslednja izneta ponuda.Licitacioni korak vidljiv je u svakom trenutku u toku elektronskog javnog nadmetanja. U toku elektronskog javnog nadmetanja ponudioci mogu dati samo ponudu koja je uvećana za unapred određeni licitacioni korak.

Konačno kad se okonča javan prodaja, Ministarstvo elektronskim putem obaveštava javnog izvšitelja o tri najveće ponude sa identifikacionim podacima ponudilaca. Izveštaj o elektronskoj prodaji javni izvršitelj dostavlja svim licima kojima se dostavlja i zaključak o prodaji što je veoma značajno jer od tog momenta teče rok od 3 dana u kome nosioci prava preče kupovine mogu da izjednače svoju ponudu sa najboljom koja je postignuta na aukciji.