Promena sredstva izvršenja kod plenidbe celokupne imovine dužnika

Putem e-maila nam je postavljano pitanje u vezi sa obustavom postupka kad je izvršenje određeno na celokupnoj imovini. Izvršitelj je obustavio postupak jer nije postavljen zahtev da se umesto plenidbe novčanih sredstava odredi javna prodaja nepokretnosti. Kako je izvršenje određeno na celokupnoj imovini izvršnog dužnika to nije bilo mesta primeni člana 305. Zakona o izvršenju…

Pravo preče kupovine u izvršnom postupku

Najpre treba da se upoznamo sa pravnim osnovom prava preče kupovine u kratkim crtama. Prema odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96), kao i Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. Glasnik RS”, Br. 42/98 I 111/2009), suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga…