Pravo preče kupovine u izvršnom postupku

Najpre treba da se upoznamo sa pravnim osnovom prava preče kupovine u kratkim crtama. Prema odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96), kao i Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. Glasnik RS”, Br. 42/98 I 111/2009), suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga…